TÍCH CỰC HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM.&nbsp;<br />VĂN HÓA DOANH NGHIỆP EVNNPT: HỆ GIÁ TRỊ CỐT LÕI: "TUÂN THỦ - TÔN TRỌNG - TRÁCH NHIỆM - TẬN TÂM - TIN TƯỞNG" SLOGAN: "EVNNPT- TRUYỀN NIỀM TIN" NGÀY TRUYỀN THỐNG: "NGÀY 01/7/2008" TẦM NHÌN: "VƯƠN LÊN HÀNG ĐẦU CHÂU Á VỀ DỊCH VỤ TRUYỀN TẢI ĐIỆN" SỨ MỆNH: "EVNNPT ĐẢM BẢO TRUYỀN TẢI ĐIỆN AN TOÀN, LIÊN TỤC, ỔN ĐỊNH CHO CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ, CHÍNH TRỊ, XÃ HỘI, AN NINH, QUỐC PHÒNG VÀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM" MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC: "NĂM 2020: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG BỐN TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN HÀNG ĐẦU ASEAN - NĂM 2025: EVNNPT TRỞ THÀNH MỘT TRONG CÁC TỔ CHỨC TRUYỀN TẢI ĐIỆN THUỘC 10 NƯỚC HÀNG ĐẦU CHÂU Á - NĂM 2030: EVNNPT ĐẠT TRÌNH ĐỘ TIÊN TIẾN TRÊN THẾ GIỚI TRONG LĨNH VỰC TRUYỀN TẢI ĐIỆN"
Thứ tư, ngày 25 tháng 11 năm 2020
Danh bạ điện thoại - email
Họ và tên
Email
Điện thoại
Cố định
Nội bộ
Di động
 
[Collapse] Ban giám đốc
Nguyễn Đức Tuyển
Giám đốc
nguyenductuyen.amt@npt.evn.vn
  
090.350.7334
Bùi Công Cường
Phó Giám đốc
buicongcuong.amt@npt.evn.vn
0236.222.1578 
096.357.1089
093.256.7333
Lê Thanh Định
Phó Giám đốc
lethanhdinh.amt@npt.evn.vn
0236.651.47 
096.350.7700
090.350.7700
Nguyễn Đình Thọ
Phó Giám đốc
nguyendinhtho.amt@npt.evn.vn
  
0905620600
[Collapse] Phòng Tổng Hợp
Phùng Ngọc Ánh
Trưởng phòng
phungngocanh2004.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
0905 098 909
Lê Đức Quỳnh Nam
Phó Trưởng phòng
leducquynhnam.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
0819.271079
Nguyễn Hữu Vân
Phó Trưởng phòng
nguyenhuuvan.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
090.508.5949
Khương Thị Thanh Hiền
Chuyên viên
khuongthanhhien.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
098.3 67.7487
Nguyễn Hoành Đức
Chuyên viên
nguyenhoanhduc.amt@npt.evn.vn
mail
  
Phan Thị Hằng
Chuyên viên
phanthihang.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
090 5698898
Hồ Thị Thu Hà
Văn thư
hothithuha.amt@npt.evn.vn
0236.222.0836 
090.505.5539
Huỳnh Thị Minh Hồng
Văn thư
huynhthiminhhong.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
093.566.5762
Lê Văn Cường
Đội trưởng đội xe
levancuong.amt@npt.evn.vn
  
091.347.3873
Hoàng Văn Long
Lái xe
hoangvanlong.amt@npt.evn.vn
  
093.528.2235
Lương Công Hoàng
Lái xe
luongconghoang.amt@npt.evn.vn
  
098.361.2217
Nguyễn Hữu Tình
Lái xe
nguyenhuutinh.amt@npt.evn.vn
  
091.408.2003
Nguyễn Quang Trung
Lái xe
nguyenquangtrung.amt@npt.evn.vn
  
091.400.1279
Phạm Cầu
Lái xe
phamcau.amt@npt.evn.vn
  
090.526.9918
Phạm Văn Tiệp
Lái xe
phamvantiep.amt@npt.evn.vn
  
090.525.0221
Phan Quang Mừng
Lái xe
phanquangmung.amt@npt.evn.vn
  
090.516.0525
Trần Văn Hải
Lái xe
tranvanhai.amt@npt.evn.vn
  
096.362.6399
Trần Văn Trung
Lái xe
  
0905.089.089
Võ Giác
Lái xe
vogiac.amt@npt.evn.vn
  
091.767.0648
[Collapse] Phòng Kế Hoạch
Nguyễn Văn Tình
Trưởng phòng
nguyenvantinh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0837 
091.348.6684
Đinh Phước Huy
Phó Trưởng phòng
dinhphuochuy.amt@npt.evn.vn
0236.222.0371 
097.371.7717
097.371.7717
Lê Hoàng Phương
Chuyên viên
lephuong91.amt@npt.evn.vn
  
097.522.6603
Lê Thanh Tùng
Chuyên viên
lethanhtung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0838 
091.349.0099
Nguyễn Văn Đàn
Chuyên viên
nguyenvandan.amt@npt.evn.vn
0236.222.0838 
090.515.5339
Phan Thúy Yến
Chuyên viên
phanthuyyen.amt@npt.evn.vn
0236.222.0838 
093.520.2427
Trần Hoàng My
Chuyên viên
tranhoangmy.amt@npt.evn.vn
0236.222.0371 
090.588.4856
Trần Thúy Hà
Chuyên viên
tranthuyha.amt@npt.evn.vn
0236.222.0838 
098.577.6477
Văn Thị Ngọc Quý
Chuyên viên
vanthingocquy.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
090.511.1407
[Collapse] Phòng Kỹ Thuật
Huỳnh Kim Hán
Trưởng phòng
huynhkimhan.amt@npt.evn.vn
0236.222.0839 
091.308.0375
091.345.3434
Hà Quang Dũng
Phó Trưởng phòng
haquangdung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
093.508.1898
096.320.3070
Nguyễn Trường Sơn
Phó Trưởng phòng
nguyenson60.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
091.340.4786
Nguyễn Văn Tú
Phó Trưởng phòng
nguyenvantu.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
0905949899
Bùi Xuân Thái
Chuyên viên
buixuanthai.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
097.853.8694
Lê Diên Phú
Chuyên viên
mail
  
0983812834
Ngô Tấn Đạt
Chuyên viên
ngotandat.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
090.595.9260
Nguyễn Công Hiền
Chuyên viên
mail
  
0983956930
Nguyễn Danh Thanh
Chuyên viên
nguyendanhthanh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
096.600.2999
Nguyễn Mạnh Thường
Chuyên viên
nguyenmanhthuong.amt@npt.evn.vn
mail
  
0963644368
Nguyễn Thành Trung
Chuyên viên
nguyenthanhtrung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
091.461.1479
Nguyễn Văn Hưng
Chuyên viên
mail
  
0914287974
Nguyễn Văn Lạc
Chuyên viên
nguyanvanlac.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
096.320.3090
Nguyễn Văn Trung
Chuyên viên
nguyenvantrung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
098.367.7033
Phan Thị Ánh Tuyết
Chuyên viên
phanthianhtuyet.amt@npt.evn.vn
0236.222 0839 
090.501.4024
Phan Văn Thông
Chuyên viên
nguyenvanthong.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
097.453.5653
094.453.5653
Trần Đình Tiến
Chuyên viên
trandinhtien.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
091.788.9567
016.478.31138
Trần Hoàng Sơn
Chuyên viên
mail
  
Trần Văn Thành
Chuyên viên
tranvanthanh.amt@npt.evn.vn
mail
  
0988336009
[Collapse] Phòng Tài chính - Kế toán
Vũ Thị Hảo
Trưởng phòng
vuthihao.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
096.356.7929
Đỗ Trần Vang Quốc
Phó Trưởng phòng
dotranvangquoc.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
0945 566 449
Lê Thị Quỳnh Anh
Phó Trưởng phòng
lethiquynhanh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
090.574.4020
Hà Văn Thái
Chuyên viên
havanthai.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
090.513.6636
Hồ Hoàng Hải
Chuyên viên
hohoanghai.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
098.316.2164
Hồ Thanh Tú
Chuyên viên
hothithanhtu.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
090.546.4699
Lê Nguyễn Khánh Hà
Chuyên viên
lenguyenkhanhha.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
090.516.9629
Lê Thị Thái Huyền
Chuyên viên
lethithaihuyen.amt@npt.evn.vn
0236.222.0840 
016.683.05599
Lương Thị Kim Thủy
Chuyên viên
thuykim176.npt.evn.vn@gmail.com
0236.222.0840 
0905 111 387
Mai Thùy Linh
Chuyên viên
mail
  
Ngô Thị Thu Hiền
Chuyên viên
ngothithuhien.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
093.589.8988
Nguyễn Thị Hương
Chuyên viên
huongamt@yahoo.com.vn
nguyenthihuong.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
016.633.19345 
Trịnh Sử Yến Nhi
Chuyên viên
trinhsuyennhi.amt@npt.evn.vn
0236.222.0370 
091.410.1828
[Collapse] Phòng Thẩm Định
Phạm Văn Vận
Trưởng phòng
phamvanvan.amt@npt.evn.vn
0236.222.1578 
096.350.9896
090.350.9896
Ngô Trung
Phó Trưởng phòng
ngotrung.amt@npt.evn.vn
0236.222.1578 
090.358.0917
Nguyễn Đình Chi
Phó Trưởng phòng
nguyendinhchi.amt@npt.evn.vn
nguyendinhchi.amt@npt.evn.vn
  
091.344.3898
Nguyễn Ngọc Sơn
Phó Trưởng phòng
nguyenngocson.amt@npt.evn.vn
0236.222.1578 
096.343.0663
Đặng Thị Hương Hà
Chuyên viên
dangthihuongha.amt@npt.evn.vn
0236.222.0371 
091.225.4343
Ngô Việt Hoàng
Chuyên viên
mail
  
Phạm Hùng
Chuyên viên
phamhung.amt@npt.evn.vn
  
094.936.2527
Trần Gia Nghĩa
Chuyên viên
mail
  
Trần Hoàng Khứ
Chuyên viên
mail
  
0984 130832
0129 4458899
Trương Công Nguyên
Chuyên viên
truongcongnguyen.amt@npt.evn.vn
  
091.346.6929
Vi Bá Sơn Tùng
Chuyên viên
vibasontung.amt@npt.evn.vn
  
090.581.1486
Vũ Thiện Việt
Chuyên viên
mail
  
[Collapse] Phòng Vật Tư
Đinh Văn Tuấn
Trưởng phòng
dinhvantuan.amt@npt.evn.vn
  
096.343.0632
Nguyễn Huy Phương
Phó Trưởng phòng
nguyenhuyphuong.amt@npt.evn.vn
0236.222.0373 
090.358.6090
Nguyễn Ngọc Vinh
Phó Trưởng phòng
nguyenngocvinh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0373 
091.343.8062
Đậu Đức Dũng
Chuyên viên
dauducdung.amt@npt.evn.vn
mail
  
Đỗ Hoạt
Chuyên viên
dohoat.amt@npt.evn.vn
0236.222.0373 
093.259.9626
Hoàng Nam
Chuyên viên
hoangnam.amt@npt.evn.vn
  
090.588.4357
Lê Hoàng Ngọc
Chuyên viên
  
0935.665.345
Ngô Thị Anh Vinh
Chuyên viên
ngothianhvinh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0841 
090.520.0258
Nguyễn Hải Long
Chuyên viên
nguyenhailong.amt@npt.evn.vn
0236.222 0373 
0983 070 343
Nguyễn Khánh Toàn
Chuyên viên
mail
  
0981993636
Nguyễn Văn Hồng
Chuyên viên
nguyenvanhong.amt@npt.evn.vn
  
098.585.1121
Phạm Trần Thúy An
Chuyên viên
phamtranthuyan.amt@npt.evn.vn
0236.222.0373 
091.546.7949
Phạm Xuân Linh
Chuyên viên
phamxuanlinh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0373 
0905883083
Hồ Thế Tuý
Cán sự
hothetuy.amt@npt.evn.vn
  
090.562.7162
Trần Anh Hùng
Cán sự
trananhhung.amt@npt.evn.vn
  
0904.735.803
Võ Ngọc Ánh
Cán sự
vongocanh.amt@npt.evn.vn
  
090.511.8879
Võ Tấn Hồng
Cán sự
votanhong.amt@npt.evn.vn
  
016.839.78112
Hồ Hải Vân
Thủ kho
hohaivan.amt@npt.evn.vn
  
093.253.9181
Nguyễn Tường
Bảo vệ kho
nguyentuong.amt@npt.evn.vn
  
0935.517.178
[Collapse] Phòng Đền bù
Lê Minh Hiếu
Trưởng phòng
leminhhieu.amt@npt.evn.vn
0236.222.0842 
091.345.9505
091.344.3636
Lê Đức Ngọc
Phó Trưởng phòng
leducngoc.amt@npt.evn.vn
  
090.855.9468
Nguyễn Văn Tuấn
Phó Trưởng phòng
nguyenvantuan.amt@npt.evn.vn
  
090.510.8855
Phạm Xuân Việt
Phó Trưởng phòng
phamxuanviet.amt@npt.evn.vn
  
090.756.7580
Phan Văn Huệ
Phó Trưởng phòng
phanvanhue.amt@npt.evn.vn
0236.222.0374 
091.522.1222
Đặng Xuân Sơn
Chuyên viên
mail
  
Đỗ Đoàn Viên
Chuyên viên
dodoanvien.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
090.513.4996
Hồ Thành Công
Chuyên viên
hothanhcong.amt@npt.evn.vn
mail
  
Huỳnh Dũng Tiến
Chuyên viên
huynhdungtien.amt@npt.evn.vn
0236.222.0838 
098.581.8777
Huỳnh Quốc Thái
Chuyên viên
mail
  
Lê Mạnh Hùng
Chuyên viên
lemanhhung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0374 
090.588.3379
Lê Thanh Hải
Chuyên viên
mail
  
Ngô Tấn Công
Chuyên viên
ngotancong.amt@npt.evn.vn
  
097.433.0929
Nguyễn Anh Cường
Chuyên viên
nguyenanhcuong.amt@npt.evn.vn
  
097.977.4477
Nguyễn Đức Mỹ
Chuyên viên
nguyenducmy.amt@npt.evn.vn
  
090.548.5509
Nguyễn Mạnh Thắng
Chuyên viên
mail
  
Nguyễn Ngọc Trị
Chuyên viên
mail
  
Nguyễn Phước An
Chuyên viên
nguyenphuocan.amt@npt.evn.vn
  
093.554.3468
Nguyễn Thanh Hải
Chuyên viên
nguyenthanhhai.amt@npt.evn.vn
  
091.341.2921
Nguyễn Trường Sơn
Chuyên viên
nguyenson65.amt@npt.evn.vn
  
098.601.7438
Nguyễn Văn Chiến
Chuyên viên
nguyenvanchien.amt@npt.evn.vn
  
093.568.9925
Nguyễn Văn Trản
Chuyên viên
mail
  
0906488981
Phạm Minh Đạt
Chuyên viên
phamminhdat.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
097.488.4777
Phan Tự Đức
Chuyên viên
mail
  
Trần Đăng Hải
Chuyên viên
trandanghai.amt@npt.evn.vn
  
0987 876 834
Trần Đình Bảy
Chuyên viên
mail
  
Trần Hoài Bảo
Chuyên viên
tranhoaibao.amt@npt.evn.vn
  
093.580.8380
Trần Hữu Lai
Chuyên viên
tranhuulai.amt@npt.evn.vn
  
093.581.6485
Trần Thanh Nam
Chuyên viên
tranthanhnam.amt@npt.evn.vn
  
098.209.1165
Đoàn Thị Kim Ngân
Cán sự
doanthikimngan.amt@npt.evn.vn
0236.222.0374 
016.326.29282
Lương Minh Hậu
Cán sự
luongminhhau.amt@npt.evn.vn
  
097.934.3835
Mai Việt Hoàng
Cán sự
maiviethoang.amt@npt.evn.vn
0236.222.0374 
091.619.3811
Nguyễn Bá Minh
Cán sự
nguyenbaminh.amt@npt.evn.vn
0236.222.0374 
096.362.6999
Ông Văn Tuấn
Cán sự
ongvantuan.amt@npt.evn.vn
  
090.566.5105
Lê Chính
Bảo vệ kho
lechinh.amt@npt.evn.vn
  
097.764.6959
[Collapse] Phòng Đấu Thầu
Trương Tiến Hưng
Trưởng phòng
truongtienhung.amt@npt.evn.vn
0236.222 1579 
090.359.6968
Nguyễn Xuân Dúng
Phó Trưởng phòng
nguyenxuandung.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
090.649.4540
Chế Bồng Ban
Chuyên viên
chebongban.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
091.403.4110
Hà Thị Anh Giang
Chuyên viên
hathianhgiang.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
098.963.6730
Lê Tấn Hưng
Chuyên viên
letanhung.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
090.810.6475
Nguyễn Phú Xuân
Chuyên viên
mail
  
Nguyễn Quốc Hùng
Chuyên viên
nguyenquochung.amt@npt.evn.vn
0236.222.0372 
098.300.2999
Nguyễn Xuân Chung
Chuyên viên
nguyenxuanchung.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
097.601.8009
Võ Chánh Thi
Chuyên viên
vochanhthi.amt@npt.evn.vn
0236.222.1579 
090.655.3776
Võ Nhật Huy
Chuyên viên
vonhathuy.amt@npt.evn.vn
  
090.510.1750

Phim VHDN EVNNPT

v

Thống kê truy cập

Lượt truy cập: 539,475 Hôm qua: 259 - Hôm nay: 160 Tuần trước: 1,813 - Tuần này: 893 Tháng trước: 45,983 - Tháng này: 48,763 CBCNV: 0